Uitnodiging Alg. ledenvergadering DSV’61

61

Aan: Alle leden en donateurs van DSV’61.
Betreft: Algemene Ledenvergadering DSV’61.

Namens het bestuur wordt u van harte uitgenodigd voor de extra ALV welke wordt gehouden op dinsdag 6 december om 19.30 uur. Dit in de kantine op ons sportpark. De inloop is vanaf 19:00 uur, de koffie en thee staan voor u klaar.
De notulen van de ALV van 31 oktober jl. liggen vooraf ter inzage in de kantine dan wel zijn vooraf op te vragen door een mail te sturen naar secretariaat@dsv61.nl.

Het bestuur maakt u attent op art. 17 lid 1 van het huishoudelijk reglement, dat luidt:
Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Alleen leden van 18 jaar en ouder zijn stemgerechtigd en zij hebben ieder één stem. Ook donateurs worden uitgenodigd om aanwezig te zijn, zij hebben echter geen stemrecht.

Agenda

1. Opening en mededelingen door het bestuurslid senioren.

2. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 31 oktober 2022.
De notulen liggen een kwartier voor aanvang van de vergadering ter inzage in het clubgebouw.

3. Bestuursverkiezing.
Het bestuur stelt voor als nieuw bestuursleden Imke Krijnsen en Gerwin Vlijm.

4. Nieuwbouw Kantine.

1. Kostenvergelijk nieuwbouw op de nieuwe locatie t.o.v. nieuwbouw op de bestaande locatie;
2. Formele reactie op de ingediende bezwaren;
3. Stemming: Welke leden kunnen niet akkoord gaan met het plan de nieuwbouw te realiseren op de nieuwe locatie?

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van DSV’61

Nieuws

Lees het laatste actuele clubnieuws

Alle nieuwsberichten