Gedragsprotocol

61

Een voetbalclub is een samenleving in het klein. In een samenleving zijn regels om een ieder tot zijn recht te laten komen en zaken geordend te laten verlopen nodig. Belangrijk is dus dat de regels duidelijk en bekend zijn en dat ze worden nageleefd.

Bij DSV hechten we aan de regels. Niet om de regels zelf maar om het doel erachter. Sportiviteit, plezier en respect zijn de kernbegrippen die we met onze regels nastreven.

Bij een teamsport ben je afhankelijk van elkaar. Je doen, maar ook je nalaten heeft altijd consequenties voor anderen. Wees je dus bewust van je verantwoordelijkheid. Dit geldt in het veld maar zeker ook daarbuiten.

Duidelijke gedragsregels, zeker als deze binnen de gehele vereniging worden gerespecteerd, leveren een positieve bijdrage aan een goed functionerende vereniging. Dat betekent dat volwassenen, zowel spelers, vrijwilligers en ouders een voorbeeld voor de jeugd moeten zijn, maar ook voor elkaar.

DSV heeft daarom een gedragsprotocol. Een gedragsprotocol is geen vrijblijvende notitie, maar een overeenkomst waarop je elkaar kunt aanspreken.

Laat duidelijk zijn: er is geen sportparkpolitie! Met elkaar zullen we er voor moeten zorgen dat de regels worden nageleefd. Spreek elkaar erop aan als regels worden overtreden. Doe dit altijd rustig, correct en met een positieve houding. Vermijd conflicten hierover en schakel zo nodig een derde in.

Aan misdragingen zijn consequenties verbonden. Degene die zich misdraagt zal ter verantwoording geroepen worden en zo nodig zullen er sancties volgen. Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden door de leider/trainer/jeugdcoördinator. Sancties kunnen in het uiterste geval leiden tot schorsing, royement en/of verwijdering van het sportpark.

Uitgangspunten:
Lid zijn van DSV is meer dan alleen voetballen en trainen. Ieder spelend lid levert een bijdrage in welke vorm dan ook, ieder naar eigen kunnen en mogelijkheden.

Leden van DSV tonen in gedrag en woord respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en supporters, ongeacht herkomst, huidskleur, geslacht, handicap of godsdienstige overtuiging.

Leden van DSV praten met respect over de vereniging en proberen anderen voor de vereniging te interesseren.

Het bestuur, de leiders, de trainers en ouders/verzorgers vervullen een voorbeeldfunctie voor de jeugdleden en voor elkaar.

De leden van DSV behandelen materiaal, velden en gebouwen alsof het hun eigendom is en gaan er zorgvuldig mee om.

Pesten, discriminatie, bedreigingen en intimiderend gedrag worden binnen DSV niet getolereerd.

Uiteraard gelden de in dit gedragsprotocol genoemde regels en uitgangspunten niet alleen voor leden maar voor alle bezoekers van ons sportpark!

Regels

1. Afval
Afval op het sportcomplex dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gegooid. Het is een kleine moeite met elkaar het sportpark schoon te houden.

2. Alcohol/drugs
Voor of tijdens de wedstrijd/training mogen geen alcoholische dranken worden genuttigd. Spelers jonger dan achttien jaar mogen geen alcohol drinken op het sportcomplex. Ook niet als de ouders/verzorger hiervoor toestemming geven. Beschonken mensen zal de toegang tot het sportpark worden ontzegd.

Op zaterdag wordt er tot 13.30 uur geen alcoholhoudende drank geschonken. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. Tijdens jeugdevenementen gelden andere regels. Van leden wordt verwacht geen soft-/harddrugs mee te nemen en/of te gebruiken op het sportpark.

3. Kantine
Houd de kantine van DSV en van de tegenstander netjes. Laat geen rommel achter, schuif stoelen op zijn plaats en zet lege glazen en dergelijke op de bar. Respecteer de sluitingstijden zoals die vastgesteld zijn.

4. Contributie
Het is vanzelfsprekend dat alleen kan worden deelgenomen aan de competitie als de contributie tijdig is voldaan. Bij niet tijdig voldoen kan uitsluiting van de training en de wedstrijden volgen.

5. Diefstal
Diefstal moet gemeld worden bij het bestuur. Als iemand zich schuldig maakt aan diefstal, van welke aard ook, wordt dit meteen doorgegeven aan het bestuur zodat er maatregelen en/of sancties genomen kunnen worden. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan.

De vereniging of het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

6. Fietsenstalling
Fietsen, bromfietsen en scooters dienen op de daarvoor bestemde plek geplaatst te worden.

7. Gele en/of rode kaarten en boetes
Boetes, voortgekomen uit gele en/of rode kaarten, worden door de speler zelf betaald. Boetes, gegeven aan een team wegens staken door schuld, worden door het team betaald.

8. Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen en kleding kan gebracht worden bij het aanwezige kantinepersoneel of bij het bestuurslid van dienst. Voor vragen hierover kan men contact opnemen met de secretaris. Op wedstrijddagen kan men terecht om eventueel zoekgeraakte kleding of voorwerpen te bekijken in de doos gevonden voorwerpen.

9. Geweld en misdragingen
Geweld en misdragingen in het veld tijdens de wedstrijden worden volgens de regels van de KNVB afgedaan. Geweld en misdragingen voor of na de wedstrijd of voor, tijdens en na de training moeten worden gemeld aan de betreffende jeugdcoördinator/bestuurslid.

10. Kleedkamers
Houd de kleedkamers bij DSV en bij andere verenigingen zo netjes mogelijk. Dus geen voetbalschoenen tegen de muur uitkloppen en afval in de daarvoor bestemde bakken gooien. Bij de jeugd is het verplicht dat de leider(s), nadat de laatste speler vertrokken is, de kleedkamer controleren. Het gebruik van alcohol in de kleedkamer is, zonder toestemming van het bestuur, niet toegestaan.

11. Meningsverschillen
Meningsverschillen, die betrekking hebben op het team of de vereniging (reservebeurten, trainingen, materiaal enz.), worden aan leid(st)ers, trainers of in het uiterste geval aan het bestuur of de betreffende jeugdcoördinator voorgelegd.

12. Vertrouwenspersoon
Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt, of die erg gevoelig liggen. Meestal kunnen deze onderwerpen besproken worden met een leider, trainer of een  bestuurslid. Soms blijkt deze stap toch te groot en daarom heeft het bestuur voor deze gevallen een (onafhankelijk) vertrouwenspersoon aangewezen. Verdere informatie en gegevens over deze vertrouwensperso(o)n(en) is te vinden op www.dsv61.nl.

13. Parkeerplaats
Auto’s dienen op de parkeerplaats binnen de vakken te worden geparkeerd. En wel zodanig dat ook een ander er nog bij of weg kan. De verschillende toegangspoorten rondom het sportpark dienen ten allen tijde vrij gehouden te worden zodat, in geval van calamiteiten, vrije doorgang tot de velden mogelijk is.

14. Persoonlijke bezittingen
Laat waardevolle spullen, zoals geld, horloges en mobiele telefoons nooit in de kleedkamers achter, maar geef deze in bewaring bij de leid(st)er. Deze kan de verzamelde spullen eventueel afgeven bij het kantinepersoneel. Het bestuur of de vereniging is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

15. Roken
In de kleedkamers en in de kantine is roken verboden, conform de Tabakswet. Het is niet toegestaan aan spelers, leiders en trainers om op het veld te roken tijdens wedstrijden, conform de regelgeving van de KNVB.

16. Scheidsrechters
Weet dat de scheidsrechter, of via de KNVB of via de vereniging, wordt aangesteld voor het leiden van wedstrijden. Respecteer en accepteer de beslissingen van de scheidsrechters, waar dan ook. Door de aanwezigheid van een scheidsrechter is het mogelijk om wedstrijden te spelen. Houd rekening met het feit dat ook een scheidsrechter fouten maakt, net zoals spelers dit doen. Van leiders en trainers wordt verwacht zelf in te grijpen bij misdragingen van eigen spelers.

17. Schorsing
Een door de KNVB of door de vereniging opgelegde schorsing wordt altijd ten uitvoer gebracht.

18. Speelvelden
Zorg bij het intrappen dat het doelgebied ontzien wordt. Het laatste elftal op een veld neemt de hoekvlaggen mee. Op het kunstgrasveld gelden andere regels dan op de natuurvelden. Zie hiervoor de aanwijzingen ter plekke.

19. Supporters
Het is voor de ontwikkeling van kinderen goed dat ouders/verzorgers en anderen belangstelling tonen tijdens wedstrijden of trainingen. Moedig de kinderen aan op een positieve manier.

20. Taalgebruik
Vloeken, schelden en het maken van discriminerende opmerkingen zijn kwetsend en horen niet thuis bij onze vereniging. Dit geldt uiteraard ook voor het uitdrukken in gebaren en gedrag. Spreek een ander er correct en beheerst op aan als dit toch gebeurt.

21. Trainingen
Eventuele verhindering moet vooraf en met opgave van redenen worden gemeld aan de trainer. Zonder afzegging wegblijven wordt niet geaccepteerd.

Daarnaast gelden voor de trainingen de volgende regels:


22. Vandalisme
Het met opzet vernielen van andermans eigendommen wordt streng bestraft. De hieruit voortvloeiende schade zal hoe dan ook op de dader(s) verhaald worden. Het maakt hierbij niet uit of dit bij DSV gebeurt of bij een andere vereniging. Spreek een dader ook aan als er sprake is van vernieling en meldt het ten allen tijde bij het bestuur.

23. Vergaderingen
Zorg ervoor op tijd aanwezig te zijn tijdens vergaderingen of bijeenkomsten. Denk ook aan tijdig afmelden bij verhindering.

24. Wedstrijden
Voetbal is een teamsport, waarbij het individu in dienst staat van het team. Voor de wedstrijden gelden dan ook een aantal regels:

Nawoord:
Dit gedragsprotocol is een theoretisch document met mooie woorden en vooral veel goede bedoelingen. Het geeft in ieder geval duidelijk aan waar we als vereniging voor willen staan. De uitvoering in de praktijk is een zaak van ons allemaal! Dus niet alleen een taak van bestuursleden en/of vrijwilligers. Houdt u daarom aan de regels en help mee om de hierboven genoemde doelen te realiseren. Coach elkaar hierin op een positieve manier om zodoende van DSV een sportieve, sociale en gerespecteerde vereniging te maken en te houden!

Het bestuur.